Fundusze europejskie

Tytuł projektu:


„Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych                w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”


Cel projektu:


Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości świadczeń medycznych udzielanych        w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu  poprzez unowocześnienie istniejącej infrastruktury oraz jej dostosowanie do aktualnych          i przyszłych potrzeb w zakresie leczenia osób dorosłych. Cele  ogólne Projektu to wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji osób dorosłych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.Główny cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie Oddziału Ortopedii                   i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Osób Niepełnosprawnych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej               w nowoczesne wyroby medyczne. W znaczący sposób zostanie podniesiona jakość świadczonych przez Szpital usług w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego. Dzięki pozyskanemu w ramach projektu nowoczesnych wyrobów medycznych, udzielane świadczenia będą wykonywane z większą precyzją, sprawniej, wpłyną na skrócenie czasu ekspozycji i przyspieszą proces diagnostyczny. Zarówno jakość, jak i zakres świadczonych usług w kolejnych latach będą odgrywały kluczowe znaczenie w związku ze stałym postępem cywilizacyjnym, którego skutkiem jest rozwój chorób oraz w związku z wydłużającym się czasem życia ludzkiego będącego przyczyną m.in. wzrostu odsetka osób starszych.

Opis projektu:

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje przede wszystkim wymianę i montaż wyrobów medycznych zużytych w wyniku wieloletniej i intensywnej eksploatacji, których naprawa          i dalsze użytkowanie nie znajdują uzasadnienia. Za wymianą zużytych w wysokim stopniu wyrobów medycznych przemawiają wymogi nowoczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów oraz coraz wyższe standardy zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa diagnozowanym i leczonym pacjentom oraz obsługującym je personelowi medycznemu.       W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne wyroby medyczne dla takich oddziałów    i zakładów Szpitala, jak:

1. Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;

2. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

3. Zakładu Diagnostyki Obrazowej;

4. Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Osób Niepełnosprawnych.Wymienione wyżej oddziały i zakłady wyposażone zostaną w      następujące wyroby medyczne: 

         1) USG jezdne (3 szt.),

         2) Dwie centrale monitorujące wielostanowiskowe, 

         3) Respiratory jezdne (7 szt.),

         4)Defibrylatory (2 sz.)

         5) Łóżka do intensywnej terapii z materacami terapeutycznymi (4 szt.) i łóżka szpitalne z materacami (18 szt.),

         6) Artromot CPM-szyna (2 szt.),

         7) Aparat EKG – 12 kanałowy (1 szt.),

         8) RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym (1 szt.),

         9) RTG przyłóżkowe (1 szt.),

       10) Mobilny aparat RTG z ramieniem C (1 szt.),

       11) Rezonans magnetyczny MR 1,5T (1 szt.) wraz z montażem w miejscu użytkowania (Zakład Diagnostyki             obrazowej), 

      12) Urządzenie do okładu fango (1 szt.), 13) Diodowy laser terapeutyczny (1 szt.),

      14) Ergometr rowerowy (2 szt.),

      15) Wirówki kończyn górnych i dolnych (po 1 szt.).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi:  16 836 033, 87 zł, w tym:

    - wysokość dofinansowania ogółem ze środków unijnych: 14 207 770,85 zł, 

    - dofinansowanie tytułem dotacji celowej (Ministerstwo Zdrowia): 2 507 253,68 zł,

    - środki własne Szpitala:  121 009,34 zł.

     Termin zakończenia realizacji Projektu - I kwartał 2019 r.