KLINIKA NEUROLOGII I CHORÓB NACZYNIOWYCH UKŁADU NERWOWEGO Z ODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW

ORDYNATOR - KIEROWNIK KLINIKI: prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski - specjalista neurolog, Prezes Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA KLINIKI: dr Jacek Wencel - specjalista neurolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Izabela Wojtasz

ZESPÓŁ LEKARSKI:

 • lek. Jacek Anioła – specjalista neurolog
 • lek. Marcin Kmiećkowiak– specjalista neurolog
 • dr n. med. Mikołaj Pawlak - specjalista neurolog (st. wykładowca UM)
 • dr n. med. Anna Piątek - specjalista neurolog
 • lek. Magdalena Telec - specjalista neurolog (asystent UM)
 • lek. Marcin Zedler -  specjalista neurolog
 • lek. Natalia Andrzejewska – doktorant
 • lek. Maria Kamieniarz – rezydent
 • lek. Paweł Kram – rezydent, doktorant
 • lek. Monika Poziombka-Kaźmierczak - rezydent
 • lek. Sonia Wiecimok – rezydent
 • lek. Katarzyna Zgarda - rezydent

LOKALIZACJA: VIII i IX piętro

E-MAIL: 

TELEFONY

 • 61 84-64-585 - Sekretariat
 • 61 84-64-589 - Kierownik Kliniki
 • 61 84-64-586 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 61 84-64-572 - dyżurka lekarzy- 8 piętro
 • 61 84-64-591- dyżurka lekarzy- 9 piętro
 • 61 84-64-588 - dyżurka pielęgniarek- 8 piętro
 • 61 84-64-599 - dyżurka pielęgniarek- 9 piętro

SPECYFIKA, SPECJALNOŚCI I PROFIL KLINIKI

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Oddziałem Leczenia Udarów działa w tutejszym SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego od początku 2009 roku.

Klinika znajduje się w strukturze Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zlokalizowana jest na 8 i 9 piętrze budynku SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Na piętrze 8 i części 9 znajduje się Oddział Udarowy, który posiada między innymi 6 w pełni monitorowanych stanowisk intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu oraz łóżka wczesnej opieki poudarowej. Na piętrze 9 znajduje się Oddział Neurologiczny.

Dodatkowo klinika posiada Pracownię Neurosonologii (diagnostyki ultrasonograficznej układu nerwowego), Pracownię Elektroencefalografii (EEG) i Pracownię Elektromiografii (EMG).

W zespole kliniki zatrudniamy mgr psychologii Marię Forycką - prowadzącą Pracownię Psychologii Klinicznej oraz specjalistów w zakresie neurologopedii: dr hab. Małgorzatę Rutkiewicz-Hanczewską, prof. UAM i mgr MonikęPraiss-Wróblewską specjalizujące się między innymi w rehabilitacji poudarowych zaburzeń mowy(afazji, dyzartrii) i zaburzeń połykania.

Ponadto, konsultantami w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii są: lek. Monika Sołkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii oraz lek. Adriana Wysocka-Furmaniuk - specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii i dr n. med. Jaromir Furmaniuk - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Klinika prowadzi rehabilitację ruchową w wczesnej fazie po udarze i zatrudnia specjalistów rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) – m.in. mgr Ewę Ginter i mgr Joannę Żak.

A) Działalność diagnostyczna i lecznicza

Poradnia Neurologiczna

Istnieje możliwość uzyskania porad w trybie ambulatoryjnymw Neurologicznej Poradni Przyszpitalnej (poradnie prowadzą: dr Marcin Kmiećkowiak, dr MarcianZedler).

Program Terapeutyczny NFZ dla Chorych na SM.

Prowadzimy także Program Terapeutyczny NFZ dla Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym (SM). W ramach programu obejmujemy opieką ponad 500 chorych. Obecnie jest to największa grupa chorych leczonych na SM w ramach programu lekowego w Polsce.

W klinice realizowany jest program leczenia immunomodulacyjnego stwardnienia rozsianego lekami pierwszej i drugiej linii.

Opiekę nad chorymi na stwardnienie rozsianie w Poradni SM sprawują specjaliści neurolodzy: dr Jacek Wencel za -ca kierownika klinki , dr Marcin Kmiećkowiak, dr n. med. Mikołaj Pawlak dr n. med. Karolina Stryczyńska-Piasecka, dr Marcin Zedleroraz pielęgniarka programu SM pani Elżbieta Muzolf.

Oddziały Neurologii i Udarowy

W Oddziale Udarowym prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i nowoczesne leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu, które zmniejsza śmiertelność oraz stopień inwalidztwa po udarze (można je stosować tylko do 4,5 godziny od początku wystąpienia objawów udaru).

Wyrazem wysokiego poziomu diagnostyki i terapii udarów w naszym ośrodku jest fakt, że w roku 2012 Klinika uzyskała tytuł „Najlepszy Oddział Szpitalny w Wielkopolsce” w plebiscycie czytelników „Głosu Wielkopolskiego, a w roku 2017 uzyskała tzw. Gold Status (Złoty Standard) dla Oddziału Udarowego spełniając wysokie wymogi Europejskiego Towarzystwa Udarowego (ESO).

Obecnie odsetek chorych leczonych trombolitycznie jest znacznie wyższy niż przeciętna dla Polski i w ostatnich latach wynosi 23% do 30%.

Posiadamy także wykształcony personel pielęgniarski: 10 pielęgniarek ukończyło kurs :StrokeNurse organizowany w ramach inicjatywy Angels, 6 pielęgniarek posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa , a 12 uzyskało stopień magistra pielęgniarstwa.

W Oddziale Neurologicznym diagnozowane i leczone są pozostałe choroby układu nerwowego.

B) Działalność dydaktyczna - klinika prowadzi zajęcia z neurologii klinicznej dla V roku Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego oraz dla IV i V roku Oddziału Nauczania w Języku Angielskim kształcącego studentów anglojęzycznych - głównie z USA, krajów skandynawskich i innych krajów europejskich oraz z Azji.

Prowadzone są także kursy podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w neurologii w zakresie neurosonologii i udaru mózgu oraz zajęcia fakultatywne dla studentów Wydziału Lekarskiego z zakresu obrazowania naczyń układu nerwowego.

C) Działalność naukowa kliniki koncentruje się wokół tematyki związanej z nowoczesnymi metodami diagnostyki i leczenia chorób naczyniowych mózgu, leczeniem czynników ryzyka udaru, tworzeniem skomputeryzowanych systemów wspomagania decyzji w leczeniu udaru, ultrasonografii naczyń mózgowych, a także diagnostyki stwardnienia rozsianego.

Klinika ściśle współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi - szczególnie zaś z SingaporeBioimagingConsortium (SBIC) w Singapurze (wspólny grant naukowy) , Uniwersytetem Pensylwania w Filadelfii (USA), Uniwersytetem Johns Hopkins w Baltimore (USA), Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie, Rutges University w New Jersey (USA) i innymi.

Pracownicy kliniki są autorami licznych publikacji naukowych w cenionych czasopismach anglojęzycznych o zasięgu światowym.

Pracownicy kliniki odbyli liczne staże szkoleniowe i kliniczne w renomowanych ośrodkach zagranicznych m.in. prof. dr hab. med. R. Kaźmierski w Mayo Clinic College of Medicine (USA), Kings College w Londynie i Uniwersytetach w Bernie i Zurichu (Szwajcaria), dr med. M. Pawlak w University of Pennsylvaniaw Filadelfii (USA) - pobyt 4 letni, dr Natalia Andrzejewska pobyt szkoleniowy w Oddziale Udarowym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) i szereg innych.