KLINIKA NEUROLOGII I CHORÓB NACZYNIOWYCH UKŁADU NERWOWEGO Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW

ORDYNATOR - KIEROWNIK KLINIKI: prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski, (specjalista neurolog, Prezes Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego)

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Izabela Wojtasz

LOKALIZACJA: VIII i IX Piętro

E-mail: lekarze.neurologia@szpitalmswia.poznan.pl

Telefony

61 84-64-589 - Kierownik Kliniki

61 84-64-586 - pielęgniarka oddziałowa

61 84-64-572/574/591 - dyżurka lekarzy

61 84-64-588/599 - dyżurka pielęgniarek

61 84-64-585 - sekretariat

61 84-64-593 - telefon dla pacjentów

Specyfika, profil oddziału

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów działa w tutejszym SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego od początku 2009 roku. Klinika znajduje się w strukturze Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika zlokalizowana jest na 8 i 9 piętrze budynku SP ZOZ MSWiA.

Na piętrze 8 znajduje się Oddział Udarowy, który posiada między innymi 6 w pełni monitorowanych stanowisk intensywnego nadzoru chorych z udarem oraz łóżka wczesnej opieki poudarowej. Na piętrze 9 znajduje się Oddział Neurologiczny.

Dodatkowo klinika posiada Pracownię Neurosonologii (diagnostyki ultrasonograficznej układu nerwowego) oraz pracownię elektroencefalografii (EEG) zlokalizowaną na I piętrze szpitala. Klinika zatrudnia także mgr psychologii (M. Forycka) - prowadzącą Pracownię Psychologii Klinicznej oraz specjalistów w zakresie logopedii (dr hab. M. Rutkiewicz-Hanczewska, mgr M. Krawczak-Olejniczak) specjalizujących się między innymi w rehabilitacji poudarowych zaburzeń mowy.

Istnieje także możliwość uzyskania porad w trybie ambulatoryjnym w Neurologicznej Poradni Przyszpitalnej. Prowadzimy także  poradnię dla chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Główne kierunki działań kliniki to:

A) Działalność diagnostyczna i lecznicza w zakresie chorób układu nerwowego. W Oddz. Udarowym wprowadzono nowoczesne leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu, które zmniejsza stopień inwalidztwa po udarze (można je stosować tylko do 4,5 godziny od początku wystąpienia objawów udaru). W klinice realizowany jest także program leczenia immunomodulacyjnego (interferonem beta) oraz octanem glatirameru stwardnienia rozsianego (SM). Liczba chorych objętych leczeniem w programie leczenia immunomodulacyjnego systematycznie rośnie i stawia klinikę w rzędzie najważniejszych jednostek w tym zakresie w kraju. Ponadto klinika prowadzi leczenie SM lekami drugiej linii (natalizumab, fingolimod) - odpowiedzialny za program jest dr J. Wencel.

B) Działalność dydaktyczna - klinika prowadzi zajęcia z neurologii klinicznej dla V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dla IV i V roku Oddziału Nauczania w Języku Angielskim kształcącego studentów anglojęzycznych - głównie z USA, krajów skandynawskich i Tajwanu. Prowadzone są także kursy podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w neurologii w zakresie neurosonologii i udaru mózgu.

C) Działalność naukowa kliniki koncentruje się wokół tematyki związanej z nowoczesnymi metodami leczenia udaru mózgu, tworzeniem skomputeryzowanych systemów wspomagania decyzji w leczeniu udaru, ultrasonografii naczyń mózgowych, diagnostyką stwardnienia rozsianego oraz metod komputerowej analizy obrazu mózgowia za pomocą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Klinika ściśle współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami zagranicznymi - szczególnie zaś z Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) w Singapurze, Uniwersytetem Pensylwania w Filadelfii (USA) i innymi.

Pracownicy kliniki odbyli liczne staże szkoleniowe i kliniczne w renomowanych ośrodkach zagranicznych m.in. prof. dr hab. med. R. Kaźmierski w Mayo Clinic College of Medicine (USA), Kings College w Londynie i Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) oraz dr med. M. Pawlak w Universyty of Pennsylvania w Filadelfii (USA) - pobyt 4 letni.

 

WAŻNE! Informacja dla rodzin pacjentów po udarach!Informator na strone0001.jpg
Informator na strone0002.jpg