Komisje lekarskie ZER MSWiA

Szanowni Pacjenci,

w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku
o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, komisje lekarskie od 1 lipca 2015 roku orzekają w dwóch instancjach:

  1. w pierwszej instancji - rejonowe komisje lekarskie,
  2. w drugiej instancji - Centralna Komisja Lekarska.

Nadzór nad działalnością komisji lekarskich sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, z tym że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi - za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej.

Za obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich, które z dniem 1 lipca 2015 przestały funkcjonować w strukturze Szpitala MSWiA w Poznaniu, odpowiada
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. http://zer.mswia.gov.pl/