Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego aktualnie prowadzi nabór na stanowisko:

  


Lekarza Medycyny Pracy w Poradni Medycyny Pracy


Wymagania:

 • ukończona specjalizacja lekarska,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,

Oferujemy:

 • możliwość pełnego skoncentrowania się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom – my zapewniamy organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne,
 • przyjazną atmosferę,
 • pracę w zmotywowanym i kompetentnym Zespole,
 • dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej)

Dodatkowym atutem będą uprawnienia do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badań kierowców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą mailową na adres:

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Pracownik socjalny w Szpitalu


Wymagania:

 • kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego,
 • odpowiedzialność, cierpliwość, komunikatywność, sumienność,
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy: zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu MS Office

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji:

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Technik elektroradiolog


Wykształcenie:

 • kierunkowe

Charakter pracy:

 • wykonywanie radiografii i badań diagnostycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • obróbka cyfrowa wykonanych badań diagnostycznych i ich archiwizacja w systemie elektronicznym;
 • identyfikacja wykonywanych badań, zapis parametrów technicznych badań oraz nagranie ich i archiwizowanie na płycie CD.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • praca w miłym i ambitnym zespole,
 • możliwość szkolenia się pracowników,
 • atrakcyjne zarobki.

Wymagania:

 • wiedza i umiejętności z zakresu realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • biegła znajomość systemów komputerowych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność biegłego pisania i obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracowni rezonansu magnetycznego,
 • kurs ochrony radiologicznej pacjenta.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


pielęgniarkę / pielęgniarza


Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

 Oferujemy:

 • dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej);
 • praca w miłym i ambitnym zespole,
 • możliwość szkolenia się pracowników,
 • pakiet socjalny,
 • atrakcyjne zarobki.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


salową / salowego


Oferujemy:

 • dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej);
 • praca w miłym i ambitnym zespole,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Audytor Wewnętrzny - w wymiarze 0,75 etatu


Wymagania:

Kandydaci winni spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa, a w szczególności ustaw rozporządzeń dotyczących działania opieki zdrowotnej i  szpitali publicznych,     

2) potwierdzone zatrudnienie minimum pełnego roku na stanowisku audytora wewnętrznego, mile widziane w publicznej jednostce medycznej,

3) bardzo dobra znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu
Ms Office.

Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych), kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje
do realizacji zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
oraz inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

3) oświadczenia:

    a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

    b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    c) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej,

5) referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Oferty pracy należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta pracy – audytor wewnętrzny" w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w sekretariacie Zastępców Dyrektora pok. 144-146 lub przesłać pocztą na adres SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z wyżej podanym dopiskiem.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Diagnostów Laboratoryjnych:


Wymagania:

 • dokument poświadczający wykształcenie: mgr diagnostyki laboratoryjnej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,
 • preferowane uprawnienia serologiczne,
 • komunikatywność przy pracy z pacjentami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • warunki finansowe do negocjacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

 • pocztą elektroniczną: na adres email: mkmieciak@szpitalmswia.poznan.pl
 • listownie na adres:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań z dopiskiem: „ogłoszenie o naborze diagnosty laboratoryjnego”
 • osobiście:
  w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego lub też w Sekretariacie Zastępców Dyrektora

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Lekarza okulisty do badań medycyny pracy i konsultacji szpitalnych.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

Agnieszka Kasperek

tel. 61 846 46 70

 

 

 

WZÓR KLAUZULI ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) - art. 13.