Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego aktualnie prowadzi nabór na stanowisko:


pielęgniarkę / pielęgniarza na Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii, Oddział  Hematologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka;
  • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

 Oferujemy:

  • dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej);

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z p.o. Naczelną pielęgniarką Szpitala, tel. kontaktowy: 693-899-916

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


salową / salowego na Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oferujemy:

  • dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej);

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z p.o. Naczelną pielęgniarką Szpitala, tel. kontaktowy: 693-899-916

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Audytor Wewnętrzny - w wymiarze 0,75 etatu

Wymagania:

Kandydaci winni spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa, a w szczególności ustaw rozporządzeń dotyczących działania opieki zdrowotnej i  szpitali publicznych,     

2) potwierdzone zatrudnienie minimum   pełnego   roku    na    stanowisku     audytora wewnętrznego, mile widziane w publicznej jednostce medycznej,

3) bardzo dobra znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu
Ms Office.

Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych), kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje
do realizacji zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
oraz inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

3) oświadczenia:

    a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

    b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    c) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej,

5) referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Oferty pracy należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta pracy – audytor wewnętrzny" w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w sekretariacie Zastępców Dyrektora pok. 144-146 lub przesłać pocztą na adres SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z wyżej podanym dopiskiem, w terminie do 25. 01. 2019 r. – liczy się data wpływu do SP ZOZ MSWiA w Poznaniu.


Diagnostów Laboratoryjnych:

Ø  dokument poświadczający wykształcenie: mgr diagnostyki laboratoryjnej

Ø  aktualne prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,

Ø  preferowane uprawnienia serologiczne,

Ø  komunikatywność przy pracy z pacjentami,

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  dobra organizacja pracy,

Ø   odpowiedzialność,

Ø  mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

Ø  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Ø  warunki finansowe do negocjacji.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

Ø  pocztą elektroniczną: na adres email: mkmieciak@szpitalmswia.poznan.pl

Ø  listownie na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań z dopiskiem: „ogłoszenie o naborze diagnosty laboratoryjnego”

Ø  osobiście:

w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego lub też w Sekretariacie Zastępców Dyrektora

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą -> wzór klauzuli


Lekarza okulisty do badań medycyny pracy i konsultacji szpitalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

Agnieszka Kasperek

tel. 61 846 46 70


 

 

WZÓR KLAUZULI ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."