Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego aktualnie prowadzi nabór na:

 

Kierownika Laboratorium:

Wymagania:

Ø  specjalizacja z laboratoryjnej diagnostyki medycznej,

Ø  dokument poświadczający wykształcenie: mgr diagnostyki laboratoryjnej,

Ø  aktualne prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,

Ø  preferowane uprawnienia serologiczne,

Ø  wskazane doświadczenie min. 5 lat,

Ø  umiejętność kierowania pracą  zespołu,

Ø  nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości usług laboratoryjnych,

Ø  nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej,

Ø  dbanie o dyscyplinę pracy i przestrzeganie przez personel Praw Pacjenta,

Ø  systematyczne samokształcenie i prowadzenie szkoleń dla pracowników,

Ø  dobra organizacja pracy,

Ø   odpowiedzialność,

Oferujemy:

Ø  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Ø  warunki finansowe do negocjacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

Ø  pocztą elektroniczną: na adres email: mkmieciak@szpitalmswia.poznan.pl

Ø  listownie na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań z dopiskiem: „ogłoszenie o naborze diagnosty laboratoryjnego”

Ø  osobiście:

w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego lub też w Sekretariacie Zastępców Dyrektora

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami".

 

Diagnostów Laboratoryjnych:

Ø  dokument poświadczający wykształcenie: mgr diagnostyki laboratoryjnej

Ø  aktualne prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,

Ø  preferowane uprawnienia serologiczne,

Ø  komunikatywność przy pracy z pacjentami,

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  dobra organizacja pracy,

Ø   odpowiedzialność,

Ø  mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

Ø  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Ø  warunki finansowe do negocjacji.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

Ø  pocztą elektroniczną: na adres email: mkmieciak@szpitalmswia.poznan.pl

Ø  listownie na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań z dopiskiem: „ogłoszenie o naborze diagnosty laboratoryjnego”

Ø  osobiście:

w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego lub też w Sekretariacie Zastępców Dyrektora

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami".

 

Lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologicznej

 Wymagania:

-   wykształcenie wyższe medyczne

-   specjalizacja w dziedzinie endokrynologii

albo endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości albo w trakcie specjalizacji w  dziedzinie endokrynologii albo w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości albo specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

• ze specjalnością I stopnia lub specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy porad dla kobiet) lub

• ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

 Dokumenty:

 

     • podanie

     • życiorys CV

     • kserokopia  dyplomu  ukończenia  szkoły potwierdzona  za zgodność z oryginałem

       przez kandydata

     • kserokopia prawa wykonywania zawodu

     • kserokopia dyplomu specjalizacji

     • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 Dokumenty należy składać na adres: SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul .Dojazd 34, 60-631 Poznań.

 Na  kopercie  kandydat  umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis: Poradnia Endokrynologiczna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.    

                                                                  

 Lekarza do udzielania świadczeń w Poradni Rehabilitacyjnej

- czas pracy w  poradni  2  dni  w  tygodniu,  w  tym  co  najmniej  jeden dzień  w przedziale

  czasowym od gdz. 13.00 do 18.00

   Wymagania:

 

      wykształcenie wyższe medyczne

      specjalizacja  w  dziedzinie  rehabilitacji  medycznej,  rehabilitacji  w  chorobach  narządu

      ruchu   lub   rehabilitacji  ogólnej  lub  rehabilitacji  medycznej   lub   medycyny  fizykalnej

      i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii  lub balneoklimatologii i  medycyny

      fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej

  Dokumenty:

 

     • podanie

     • życiorys CV

     • kserokopia  dyplomu  ukończenia  szkoły potwierdzona  za zgodność z oryginałem

       przez kandydata

     • kserokopia prawa wykonywania zawodu

     • kserokopia dyplomu specjalizacji

     • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać na adres: SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul .Dojazd 34, 60-631 Poznań. Na  kopercie  kandydat  umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis: Poradnia Rehabilitacyjna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.                                                                      

 

Stanowisko

pielęgniarki / pielęgniarza na Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii, Oddział  Hematologii oraz instrumentariuszki

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka;

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

 

salową / salowego na Blok Operacyjny

Oferujemy:

- dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej);

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z  p.o. Naczelną pielęgniarką Szpitala, tel. kontaktowy:  693899916

Na podaniu o pracę prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Lekarza okulisty do badań medycyny pracy i konsultacji szpitalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

Agnieszka Kasperek

tel. 61 846 46 70