Prawa pacjenta

Drogi Pacjencie !

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego korzystając z usług medycznych masz szereg praw i obowiązków. Aby ułatwić Tobie i nam proces Twojego leczenia zapoznaj się z nimi.

MASZ PRAWO DO:

 1. uzyskania informacji o Twoich prawach i obowiązkach
 2. udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami,
 3. uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach leczenia,
 4. zażądania informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że personel medyczny ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
 5. decydowania o osobach, którym Szpital może udzielać informacji o jego stanie zdrowia,
 6. wglądu i kserokopii swojej dokumentacji medycznej lub wskazania osób, którym dokumentacja ta może być udostępniana,
 7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innego świadczenia zdrowotnego,
 8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko,
 9. poszanowania przez personel medyczny jego intymności i godności osobistej,
 10. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
 11. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
 12. zachowania w tajemnicy informacji związanych z Tobą a uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem ich zawodu,
 13. całodobowego wyżywienia, w przypadku hospitalizacji w naszej jednostce,
 14. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 15. opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawanych wartości moralnych. W Naszym Zakładzie opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania rzymsko – katolickiego i prawosławnego (na terenie Zakładu znajduje się kaplica I piętro)

TWOJE OBOWIĄZKI:

 1. Zgłaszając się na badania, zabiegi i leczenie szpitalne Powinieneś posiadać przy sobie dokument upoważniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Przestrzegaj:
  • zasad korzystania z urządzeń i powierzonego Ci sprzętu. Pamiętaj, że służy ono wielu chorym. Za szkody powstałe z Twojej winy ponosisz odpowiedzialność materialną,
  • zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • regulaminu porządkowego szpitala,
  • bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu na terenie Zakładu,
  • bezwzględnego zakazu palenia tytoniu na terenie Zakładu.
 3. Współpracuj z nami podczas leczenia udzielając wyczerpujących informacji o sobie i warunkach swojego życia oraz pytaj, o ile masz jakiekolwiek wątpliwości, informuj nas o wszelkich zmianach w Twoim samopoczuciu.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa podczas pobytu w Naszym Zakładzie zostały naruszone lub chciałbyś wyrazić swoją opinię o naszej pracy napisz do nas:

sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl

lub listownie na adres:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań